تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقاله :  10   خرداد  ماه 1399

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 15  خرداد  ماه 139

زمان برگزاری : 22  خرداد  ماه 1399