محورهای تخصصی ایمنی:

o   ایمنی در اورژانس

o   ایمنی در بخش های عمومی

o   ایمنی در بخش های جراحی

o   ایمنی در کودکان

o   ایمنی در کارکنان مراکز خدمات درمانی

o   آموزش ایمنی مدیریت ایمنی

o   فرهنگ ایمنی در کارکنان

o   فرهنگ ایمنی در بیماران

o   نقش ایمنی در بهبودی

o   نقش ایمنی در پیشگیری از بیماریهای جدید

o   نقش ایمنی در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

o   ابزار های مورد استفاده در ایمنی

o   ایمنی و مدیریت

 


محور های  تخصصی کنترل و پیشگیری عفونت:


o   کنترل عفونت در مراکز  درمانی

o   شستن دست در مراکز درمانی

o   آموزش کنترل عفونت

o   سنجش کنترل عفونت

o   انگیزش و کنترل عفونت

o   مدیریت کنترل عفونت